Διεύθυνση Καταστήματος
Πατρών - Αθηνών 4, Εθνική Οδός